Privacy verklaring versie 25/05/2018

De Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) streeft naar een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens van Europese burgers. Persoonsgegevens omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Groepspraktijk Blereberg verwerkt als huiartsenpraktijk ook dergelijke persoonsgegevens van patiënten.

Enerzijds algemene gegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, rijksregisternummer, eID of isi+-kaart nummer, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke stand, gezinssamenstelling, ziekenfondsgegevens, beroep, gmd-houdend arts. Anderzijds de gezondheidsgegevens uit uw medisch dossier met o.a. schriftelijke neerslag van de consultatie, medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, vaccinatiestatus, verslagen van technische onderzoeken en specialistische consultaties.

Het leveren van een goede patiëntenzorg, zowel naar preventie, diagnose als behandeling. Daarbij houden de artsen zich aan de wettelijke verplichtingen die hen als zorgverlener zijn opgelegd en zijn zij onderhevig aan beroepsgeheim. Wetenschappelijke doeleinden kaderend binnen de algemene volksgezondheid of wettelijke verplichtingen. Financiële afhandeling van consultaties en huisbezoeken met het ziekenfonds. Het organiseren van de praktijkwerking met behulp van een online agenda en een secretariaat.

Enkel de artsen hebben toegang tot de medische dossiers. Het elektronisch medisch dossier is beveiligd door wachtwoord op de computer en login- en wachtwoordbeveiliging op de EMD-software. De papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten ruimte in afgesloten dossierkasten. De online agenda is enkel toegankelijk voor de artsen met een login- en wachtwoordprocedure.

Enkel informatie nodig om een bepaalde taak uit te voeren wordt gedeeld. (need to know basis) Gezondheidsgegevens kunnen enkel gedeeld worden met personen gebonden aan het beroepsgeheim of werkend onder verantwoordelijkheid van personen met beroepsgeheim of personen die wettelijk tot geheimhouding verplicht zijn. In het kader van preventie, diagnose en behandeling of machtiging tot terugbetaling van bepaalde behandelingen delen wij de daartoe benodigde informatie met externe artsen, zorgverleners met wie de patiënt een behandelrelatie aangaat, met medewerkers van medische instellingen (dienst beeldvorming, klinisch labo,…) of de medisch adviseur van uw mutualiteit. Dit gebeurt onder gesloten omslag of elektronisch via het beveiligde ehealth platform of MyCareNet. Mits uw geïnformeerde toestemming, aan de hand van inlezen van de identiteitskaart, kunnen gegevens naar het elektronisch platform Vitalink opgeladen worden: - Sumehrs: een samenvatting van uw medisch dossier met daarin de minimale gegevens die een arts, die uw medische voorgeschiedenis niet kent, nodig heeft om snel uw globale gezondheidstoestand in te schatten. - Vaccinatiegegevens: de door ons toegediende vaccinaties verschijnen op Vitalink nadat wij ze registreren in de databank van Vaccinnet. - Medicatieschema: overzicht van alle medicatie die u actueel neemt. Andere zorgverleners kunnen (in beperkte mate, afhankelijk van hun beroep) via hun software toegang krijgen tot de gegevens op Vitalink mits zij een behandelrelatie met u hebben. Spoeddiensten hebben het recht een noodprocedure in te roepen wanneer dit genoodzaakt is. Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek werken we alleen samen met instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben verkregen om bepaalde gegevens te verwerken. Tenzij wettelijk anders voorzien worden gegevens voor dit doel ook zodanig verwerkt dat ze niet kunnen herleid worden tot individuele personen. In het kader van terugbetaling van verstrekte hulp worden bepaalde persoonsgegevens doorgestuurd onder gesloten omslag of elektronisch via MyCareNet aan de mutualiteit of het OCMW. Faciliterende bedrijven (online agenda en telesecretariaat) krijgen slechts beperkte toegang tot de strikt noodzakelijke gegevens en dienen zich te houden aan een verwerkersovereenkomst met vertrouwelijkheidsclausule.

Buiten de Europese Unie zullen enkel gegevens uitgewisseld worden mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de patiënt of, in noodgevallen, om de vitale belangen van de patiënt te vrijwaren.

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de grond waarop de verwerking van die gegevens gebaseerd is. Voor bepaalde gegevens moeten wij echter wettelijk bepaalde termijnen in acht nemen. Zo moeten medische dossiers tot 30 jaar na het laatste contact bewaard worden en geldt voor getuigschriften en facturatiebewijzen een bewaartermijn van 7 jaar.

Patiënten hebben recht op inzage van de eigen persoonsgegevens, recht de gegevens te corrigeren, de verwerking van de gegevens te beperken en het recht de gegevens te laten wissen. Het beperken van de verwerking of het laten verwijderen van de gegevens kan wel maar voor zover dit strookt met de wettelijke verplichtingen qua verwerking en bewaartermijn. Voor het uitoefenen van uw rechten, voor vragen of klachten kan u steeds bij uw huisarts terecht. Om snel uw gegevens op Vitalink te raadplegen wijzen we op het bestaan van de webapplicatie My Health Viewer. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts kan onvoldoende uitsluitsel bieden dan bestaat de mogelijkheid klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Groepspraktijk Blereberg, Blerebergstraat 60 3390 Tielt-Winge, telefoon: 016 63 20 68
Bvba Dr. Cornelia Stas, huisarts KBO 880 235 804
Dr. Daisy Timmermans KBO 659 719 368


GDPR-verantwoordelijke: Dr. Daisy Timmermans, Blerebergstraat 60, 3390 Tielt-Winge, 016 63 20 68